گروه خبري : مطالب جدید
تاريخ انتشار : 1397/07/18 - 23:30
كد :10246

سرطان های شغلی شایع

عمده ترین سرطانهای ناشی از شغل عبارتند از:

  1. ریه

  2. پرده های جنبی

  3. حفره بینی

  4. سینوس ها

  5. حنجره

  6. مثانه

  7. کبد

  8. پوست

  9. خون